Aanpassen met ambitie - Nationale klimaatadaptatiestrategie 2016 (NAS)
Onderzoeken, Rapporten

Hoe Nederland zich kan aanpassen aan klimaatverandering

Aanpassen met ambitie – Nationale klimaatadaptatiestrategie 2016 (NAS)

Door | 2 december 2016

De ministerraad heeft onlangs op voorstel van staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu ingestemd met de nationale klimaatadaptatiestrategie ‘Aanpassen met ambitie’. In nauw overleg met andere overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, natuurorganisaties en bedrijven is in kaart gebracht hoe Nederland zich kan aanpassen aan klimaatverandering. Te denken valt aan de verwachte toename van extreme weersomstandigheden, zowel in aantal als in intensiteit, de toename van hittestress, frequentere uitval van energie-, telecom- en IT-voorzieningen door extreem weer en een toename van infecties en allergieën.

 

De nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS) doet een beroep op de innovativiteit en het aanpassingsvermogen van iedereen. De gevolgen van de verwachte klimaatverandering zijn voor Nederland in beeld gebracht. De NAS brengt in vier schema’s – warmer, natter, droger en zeespiegelstijging – de effecten van klimaatverandering voor negen sectoren in beeld: water en ruimte; natuur; landbouw, tuinbouw en visserij; gezondheid; recreatie en toerisme; infrastructuur (weg, spoor, water en ook luchtvaart); energie; IT en telecom; veiligheid.

 

Ook zijn de risico’s benoemd waarvoor de komende jaren extra aandacht nodig is omdat ze grote gevolgen voor de samenleving kunnen hebben. Een zestal urgente effecten vraagt nu om actie:

  1. Meer hittestress bij mensen door extreem weer: meer zieken, ziekenhuisopnamen, sterfgevallen en verminderde arbeidsprestatie/toename van arbeidsverzuim.
  2. Vaker uitval van delen van vitale en kwetsbare functies door extreem weer: energie, telecom, IT-voorzieningen en hoofdinfrastructuur.
  3. Frequentere oogstschade en andere schade in de land- en tuinbouw door extreem weer: verminderde gewasopbrengsten, beschadiging van productiemiddelen.
  4. Verschuiving van klimaatzones waardoor een deel van de flora en fauna – onder meer door gebrek aan internationale ruimtelijke samenhang in de natuur – onvoldoende kan meebewegen met het verschuivende klimaat.
  5. Gezondheidsverlies, arbeidsverlies en kosten door een mogelijke toename van infecties en allergieën zoals hooikoorts of andere luchtwegklachten.
  6. Cumulatieve effecten waarbij uitval in één sector of op één locatie gevolgen heeft voor andere sectoren en/of andere locaties.

 

Investeren in klimaatadaptatie is investeren in de toekomst van Nederland. Het versterken van de klimaatbestendigheid van Nederland is immers niet alleen noodzakelijk voor onze toekomstige veiligheid, maar ook voor ons welzijn en onze welvaart. Tegelijkertijd bevordert het ook innovaties waardoor ons verdienvermogen in binnen- en buitenland wordt versterkt.

 

In 2017 zal op basis van de vastgestelde NAS een uitvoeringsprogramma worden opgesteld. Dat gebeurt in nauwe samenhang met het Deltaprogramma, waarin alle plannen voor waterveiligheid en wateroverlast zijn opgenomen. Er wordt een adaptatiedialoog opgestart naar de verzekerbaarheid van klimaatrisico’s met alle betrokken partijen, waaronder het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandsche Bank. Daarnaast start er een onderzoek naar de klimaatbestendigheid van rijksgebouwen en zal het ministerie van Infrastructuur en Milieu initiatieven op het gebied van klimaatadaptatie steunen met zowel kennis als financiële middelen. Iedereen in Nederland wordt opgeroepen om mee te denken en – vooral – om actief mee te doen. Zo kan samen worden geïnvesteerd in de praktijk, in het beleid en in het onderzoek dat nodig is om Nederland voor te bereiden op de effecten van het veranderende klimaat.

 

Download ‘Aanpassen met ambitie – Nationale klimaatadaptatiestrategie 2016’