Algemene voorwaarden

1 Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de begrippen de volgende betekenis:


Account
- Het lidmaatschap op grond waarvan het lid toegang krijgt tot de interactieve onderdelen van de website.

 

Content - Alle via de website toegankelijke gegevens en bestanden van TGTHR.nl of de leden, zoals berichten, reacties, moderaties, advertenties, illustraties, video- en geluidsfragmenten en foto's.

 

Redactie - De personen in dienst van of werkzaam voor TGTHR.

 

Inloggegevens - De gebruikersnaam en het wachtwoord die zijn gekoppeld aan het account.

 

Vacatures - De vacaturebank

 

Lid - De natuurlijke persoon die van TGTHR een account heeft ontvangen.

 

Malware - Een virus of enige andere softwareroutine die is bedoeld of ontworpen om toegang te geven tot, of gebruik toe te staan van, een computersysteem door een onbevoegd persoon, of een computersysteem onbruikbaar te maken, te beschadigen, te wissen of het normale gebruik ervan te verstoren en/of te verslechteren.

 

Reactie - Een reactie op berichten en artikelen

 

Sanctie - Een waarschuwing, (tijdelijke) ontzegging of andere sanctie naar aanleiding van een gedraging van het lid of geregistreerde.

 

TGTHR.nl  - Format van de besloten vennootschap Alcedo media gevestigd aan de Oude Nieuwveenseweg 111-113, 2441 CT Nieuwveen

 

Website - Het geheel van webpagina's, software, databanken, services (zoals bijvoorbeeld IRC) en door TGTHR geplaatste content gekoppeld aan de domeinnaam TGTHR.nl.

2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle accounts, overeenkomsten, abonnementen en (rechts)handelingen tussen Alcedo Media B.V. en het lid en op ieder gebruik van de website door het lid.

 

2.2 TGTHR.nl mag deze Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigen. Het lid wordt geadviseerd om via de reguliere kanalen op de website de Algemene Voorwaarden regelmatig op wijzigingen na te gaan. Indien het lid ook na wijziging van de Algemene Voorwaarden gebruik blijft maken van de website, wordt hij geacht de gewijzigde Algemene Voorwaarden onherroepelijk te aanvaarden.

 

2.3 Indien het lid van TGTHR.nl een betaald abonnement afsluit, zijn daarop aanvullende voorwaarden van toepassing.

3 Registratie voor een account

3.1 Het aspirant-lid kan een account aanvragen door het online registratieformulier volledig in te vullen en te versturen naar TGTHR.nl

 

3.2 Het account komt tot stand nadat TGTHR.nl een welkomstbericht heeft toegestuurd naar het door het aspirant-lid opgegeven e-mailadres.

 

3.3 TGTHR.nl behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een account te weigeren of de account na registratie weer op te heffen, bijvoorbeeld indien er sprake is van een sanctie.

 

3.4 De inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Het lid staat in voor het gebruik dat van zijn Inloggegevens wordt gemaakt, ook al gebeurt dat zonder zijn medeweten.

 

3.5 Het lid zal TGTHR.nl onmiddellijk waarschuwen als hij vermoedt dat zijn inloggegevens bij een derde bekend zijn of zich anderszins onregelmatigheden voordoen.

4 Gebruiksvoorschriften website en plaatsen content

4.1 Het lid dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de website en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door TGTHR.nl mag worden verwacht van een zorgvuldig lid.

 

4.2 In het bijzonder zal het Lid:

 1. zich houden aan de "netiquette" regels (te vinden op www.ietf.org/rfc/rfc1855.txt);
 2. geen handelingen verrichten of content plaatsen die in strijd zijn met wet- of regelgeving, de goede zeden of de openbare orde;
 3. alle op de website weergegeven of aan hem gerichte voorschriften en aanwijzingen in acht nemen, waaronder aanwijzingen van de redactie;
 4. geen inbreuk maken op of anderszins in strijd handelen met intellectuele eigendomsrechten van TGTHR.nl of derden;
 5. geen handelingen verrichten of content plaatsen die overlast veroorzaken voor andere leden of bezoekers van de website;
 6. geen spam of andere ongewenste berichten verspreiden aan andere leden of bezoekers van de website via bijvoorbeeld instant messaging (zoals MSN, ICQ, Yahoo, etc.), direct messaging (het berichtensysteem in de website van TGTHR.nl) en e-mail;
 7. geen content van TGTHR.nl of andere leden wijzigen, wissen of onbruikbaar maken;
 8. geen malware verspreiden;
 9. geen robots, spiders, toepassingen voor het doorzoeken van websites of andere middelen voor het zoeken of indexeren van (delen van) de website en content van leden gebruiken;
 10. de beveiliging van TGTHR.nl niet ontwijken of verwijderen;
 11. geen gebruik maken van adblockers of op andere wijze reclame-uitingen weren, anders dan de optie die TGTHR.nl het lid biedt

 

4.3 Het lid is verantwoordelijk voor de inhoud van alle content die via zijn account op de website worden geplaatst.

 

4.4 Het lid erkent dat TGTHR.nl niet verplicht is om actief content van leden te beheren, te bewerken, voor plaatsing op de website te controleren of te monitoren. TGTHR.nl staat niet in voor de kwaliteit, juistheid of rechtmatigheid van de content van leden.

 

4.5 Indien TGTHR.nl of de redactie vaststelt dat bepaalde content van leden niet aan deze Algemene Voorwaarden voldoet, kan TGTHR.nl dit onderzoeken en waar nodig de inhoud of vormgeving van deze content naar eigen goeddunken wijzigen of verwijderen. TGTHR.nl of de redactie mag de inhoud of de vormgeving van de content ook wijzigen om de leesbaarheid of de algemene kwaliteit van de website te waarborgen. TGTHR.nl en de redactie zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het al dan niet uitvoeren van de in dit artikellid genoemde activiteiten.

 

4.6 Het lid mag (ter uitsluitende beoordeling van TGTHR.nl) geen content op de website plaatsen:

 1. die (seksueel) intimiderend, beledigend, discriminerend of van pornografische aard is of die anderszins naar algemene maatstaven als controversieel moet worden beschouwd;

 2. waarin piramidespelen of kettingbrieven worden gepromoot;

 3. die de privacy of persoonlijke levenssfeer van andere leden of bezoekers van de website schendt;

 4. waarin een foto of afbeelding is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;

 5. waarin illegale software wordt aangeboden of gevraagd;

 6. die gericht is op het werven van personeel, met uitzondering van content die wordt geplaatst binnen vacatures

 7. voor reclame- of marketingdoeleinden.

 

4.7 Indien het lid meent dat een ander lid of een bezoeker van de website handelt in strijd met dit artikel 4, kan hij TGTHR.nl hiervan op de hoogte stellen.

 

4.8 Indien het lid naar het oordeel van TGTHR.nl geheel of gedeeltelijk tekort schiet in de nakoming van het bepaalde in artikel 4.6 sub vii, is het lid aan TGTHR.nl zonder dat een aanmaning of een andere voorafgaande verklaring vereist is telkens voor elke niet-nakoming een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van EUR 1.500,- (vijftienhonderd Euro). Deze boete komt TGTHR.nl toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen van TGTHR.nl, daaronder mede begrepen het recht op nakoming en het recht op schadevergoeding naast de boete.

5 Sancties

5.1 De redactie kan een sanctie opleggen aan het lid indien hij in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden. Het lid heeft recht op bemiddeling. TGTHR.nl kan echter eenzijdig besluiten om het recht op bemiddeling buiten toepassing te laten, bijvoorbeeld indien het lid blijkt te handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf of anderszins commerciële bedoelingen heeft.

 

5.2 Onverminderd enig andere recht van TGTHR.nl op grond van de wet of deze Algemene Voorwaarden, geldt dat indien het lid in strijd handelt met artikel 4 tot en met 7 van deze Algemene Voorwaarden, TGTHR.nl gerechtigd is om met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling:

 1. door het lid geplaatste content aan te passen of te verwijderen;
 2. het lid de toegang tot de website te ontzeggen (al dan niet tijdelijk); en
 3. de account van het lid op te heffen.


5.3
TGTHR.nl en de redactie zijn niet gehouden tot vergoeding van kosten of schade van het lid in verband met een opgelegde sanctie.

6 Rechten en verplichtingen van TGTHR.nl

6.1 TGTHR.nl zal zich inspannen om de website ter beschikking te stellen aan het lid. TGTHR.nl garandeert niet dat de website te allen tijde, ononderbroken of volledig beschikbaar zal zijn.

 

6.2 TGTHR.nl behoudt zich het recht voor om:

 1. de website onaangekondigd te blokkeren of deze buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan;
 2. onaangekondigd onderdelen van de website aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen.

 

6.3 TGTHR.nl garandeert niet dat de website vrij is van fouten, gebreken of malware of dat de website actueel, compleet of accuraat is.

 

6.4 TGTHR.nl is niet verantwoordelijk voor handelen of nalaten van andere leden. De content van leden of andere derden geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende leden of derden en TGTHR.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.

 

6.5 Bepaalde hyperlinks of ingevoegde afbeeldingen op de website leiden naar door derden beheerde, externe websites. TGTHR.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren van deze externe websites, noch voor de kwaliteit van eventuele software, producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Het privacybeleid van TGTHR.nl is niet van toepassing op persoonsgegevens die via deze externe websites worden verzameld.

7 Licentie en intellectuele eigendom

 

7.1 Met inachtneming van hetgeen is bepaald in deze Algemene Voorwaarden, behoudt het lid in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de door hem geplaatste content.

 

7.2 Alle rechten van intellectueel eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht en databankrechten, op de website en de door TGTHR.nl geplaatste content berusten uitsluitend bij TGTHR.nl of haar licentiegevers.

 

7.3 Het lid mag de op de website opgenomen content raadplegen en daarvan kopieën maken voor uitsluitend eigen persoonlijk gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of de content, bijvoorbeeld het overnemen, reproduceren, distribueren of anderszins openbaar maken van (een deel van) de website is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TGTHR.nl en/of het betreffende lid.

 

7.4 Door het plaatsen van content op de website;

 1. verleent het lid onherroepelijk toestemming aan TGTHR.nl om deze content zonder vergoeding te publiceren, aan te passen en commercieel te exploiteren via de website of andere online- of print-media van TGTHR.nl;
 2. verleent het lid toestemming aan andere leden en bezoekers van de website om deze content te raadplegen en daarvan kopieën te maken voor eigen gebruik;
 3. geeft het lid toestemming aan TGTHR.nl voor de openbaarmaking van zijn portret, voor zover dit voorkomt in deze content; en
 4. doet het lid, voor zover wettelijk mogelijk, afstand van de op de content rustende persoonlijkheidsrechten.

 

7.5 Het lid garandeert dat hij bevoegd is om voorgaande toestemmingen te verlenen en dat hij eventueel voor publicatie van deze informatie benodigde toestemmingen van derden heeft verkregen. Het lid vrijwaart TGTHR.nl, de redactie en de overige voor haar werkzame derden voor alle schade en kosten ter zake van aanspraken van derden dat het gebruik of de exploitatie van de door het lid geplaatste content inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden.

8 Privacy

 

8.1 TGTHR.nl verwerkt de persoonsgegevens van het lid die nodig zijn voor het in stand houden van de website en het verlenen van diensten aan het lid. TGTHR.nl heeft haar privacybeleid nader uitgewerkt in haar privacybeleid-document. Het lid geeft door registratie toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens zoals beschreven in het privacybeleid.

 

8.2 Het lid staat er voor in dat hij volledig in overeenstemming handelt met alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en ongevraagde communicatie. In het bijzonder staat het lid er voor in dat hij de benodigde toestemmingen van derden heeft verkregen om persoonsgegevens van derden op de website te publiceren.

 

8.3 Behoudens voor zover expliciet toegestaan op grond van deze Algemene Voorwaarden, mag het lid geen persoonsgegevens van andere leden verwerken of anderszins gebruiken. Het is het lid in het bijzonder niet toegestaan om deze persoonsgegevens van derden (i) te gebruiken voor het overbrengen van ongevraagde communicatie en (ii) al dan niet methodisch of systematisch geordend, te verzamelen.

9 Opheffen Account

 

9.1 Het lid kan zijn account laten opheffen indien hij niet langer van de website gebruik wenst te maken. Het lid dient dit per e-mail aan TGTHR.nl kenbaar te maken onder opgave van zijn Inloggegevens.

 

9.2 Door het lid geplaatste content kan bij de opheffing van het account niet worden verwijderd. TGTHR.nl zal de aan het account gekoppelde persoonsgegevens anonimiseren zodat de content niet langer naar het lid herleidbaar is.

 

9.3 TGTHR.nl heeft het recht het account van het lid op te heffen indien het lid gedurende twaalf (12) maanden geen gebruik heeft gemaakt van zijn inloggegevens.

 

9.4 TGTHR.nl en de redactie zijn niet gehouden tot vergoeding van kosten of schade van het lid in verband met het opheffen van een account om welke reden dan ook.

10 Aansprakelijkheid

 

10.1 TGTHR.nl en de redactie zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten van het lid of derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het gebruik van (delen van) de website, met inbegrip van schade als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van de content of als gevolg van malware, tenzij de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van TGTHR.nl.

 

10.2 Het lid dat handelt in strijd met zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor TGTHR.nl voortvloeiende schade.

 

10.3 Het lid vrijwaart TGTHR.nl, de redactie en de overige voor haar werkzame derden tegen alle aanspraken van derden ter zake van alle schade en kosten op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik door het lid van de website, dan wel door het niet nakomen van het lid van zijn verplichtingen op grond van deze Algemene Voorwaarden.

11 Overmacht

 

11.1 TGTHR.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan tekortkomingen van door TGTHR.nl ingeschakelde derden, alsmede onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen.

 

11.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft het lid het recht om zijn account te beëindigen zonder dat TGTHR.nl tot restitutie van eventueel betaalde gelden, dan wel tot enige andere vergoeding van kosten of schade is gehouden.

12 Varia

 

12.1 Het lid is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit zijn account en deze Algemene Voorwaarden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TGTHR.nl aan een derde over te dragen. TGTHR.nl mag rechten en verplichtingen uit het account en deze Algemene Voorwaarden overdragen aan derden en zal het lid daarvan op de hoogte stellen.

 

12.2 Indien een of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door een bepaling van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaat.

 

12.3 Op deze Algemene Voorwaarden, alle overeenkomsten, abonnementen en (rechts)handelingen tussen TGTHR.nl en het lid, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 22 april 2015.

Magazine TGTHR

Wil jij de nieuwsbrief ontvangen?

Met onze nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte van de laatste duurzame artikelen,
whitepapers, events en interessante blogs! Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief.

Klik hier om je aan te melden
 • We willen allemaal duurzaam bezig zijn, maar óók blijven ondernemen. Daarom informeren wij je met zorgvuldig geselecteerde artikelen over duurzaam ondernemen. Hiermee willen wij je verbinden met ons netwerk én handvatten geven om een succes te maken van duurzaamheid binnen jouw organisatie.

 • Copyright 2018 | TGTHR, samen duurzaam ondernemen