Certificeringen, Keurmerken / labels

Blief: Keurmerk voor een aantrekkelijk platteland

Door | 29 maart 2016

Blief® is het eerste keurmerk dat garant staat voor producten die bijdragen aan een mooier platteland door aanleg en beheer van natuur- en landschapselementen. Dit bevordert biodiversiteit: de diversiteit aan dieren, planten, micro-organismen en hun genetisch materiaal.

 

Blief® is ontwikkeld dankzij een samenwerking van boeren, onderzoekers en duurzaamheidsexperts. Initiatiefnemers zijn Rietgors (Stichting voor Agrarisch Natuurbeheer in de Hoekse Waard), CREMNederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) en SMK. De ontwikkeling, het beheer, de controle en certificatie van het keurmerk worden uitgevoerd volgens Europese standaarden. Keurmerkhouders voldoen aan verplichte eisen van Blief® en behalen een verplicht aantal punten via diverse keuzemaatregelen.

 

Blief® is van toepassing op de productgroepen rundvee, akkerbouw, vollegrondsgroente, bomen en fruit en heeft thema’s voor de onderwerpen:

 

Natuur- en landschapsbeheer

 • Beheer van bomenrijen, bosgebieden, ecologische slootranden en natuurlijke sloten
 • Inzaaien van akkerranden met bloemen en kruiden
 • Beheer natuur en landschapselementen op het agrarische erf

 

Weide- en akkervogels

 • Beschermen van nesten en kuikens
 • Realiseren van voldoende gebieden voor vogels om te rusten, eten of schuilen
 • Plaatsen van nestkasten
 • Bieden van voedsel in de winter

 

Insecten en reptielen

 • Aanleg en beheer leefgebieden voor insecten en reptielen, zoals insectenhotels
 • Verbinden van leefgebieden zodat insecten en reptielen alle ruimte krijgen

 

Kringlopen

 • Afzet van mest van rundveebedrijven op eigen bedrijf of regionaal
 • Teelt van ruwvoer op eigen bedrijf, of via regionale inkoop

 

Midden in de maatschappij

 • Organisatie van open dagen
 • Ontvangst van groepen zoals scholen
 • Behoud van cultuurhistorische rassen (planten en dieren)

 

Lees meer over Blief