Closing the loop Pakket circulaire economie van de Europese Commissie
Handleidingen

Closing the loop: Pakket circulaire economie van de Europese Commissie

Door | 4 januari 2016

In december 2015 heeft de Europese Commissie haar goedkeuring verleend aan een ambitieus nieuw pakket voor de circulaire economie, dat Europese bedrijven en consumenten moet helpen bij de overgang naar een sterkere en meer circulaire economie, waarin hulpbronnen op duurzamere wijze worden gebruikt.

 

De voorgestelde maatregelen zullen bijdragen aan het rondmaken van de cirkel van de levenscyclus van producten door meer recycling en hergebruik, en leveren voordelen op voor zowel het milieu als de economie. Alle grondstoffen, producten en afvalstoffen zullen zo goed en lang mogelijk worden benut, wat energiebesparing en een vermindering van broeikasgasemissies zal opleveren. De voorstellen hebben betrekking op de volledige levenscyclus van producten: van de productie- en consumptiefase tot afvalbeheer en de markt voor secundaire grondstoffen.

 

Voor de overgang wordt de komende twee jaar meer dan 650 miljoen euro beschikbaar gemaakt uit Horizon 2020 (het EU-financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie), 5,5 miljard euro uit de structuurfondsen voor afvalbeheer, financiering uit het ESIF en investeringen op nationaal niveau in de circulaire economie. Het pakket heeft de verzuiling in de Commissie aangepakt en draagt bij aan de algemene beleidsprioriteiten door klimaatverandering tegen te gaan en werkgelegenheid, economische groei, investeringen en sociale rechtvaardigheid te bevorderen. Het pakket is voorbereid door een projectteam onder leiding van eerste vicevoorzitter van de Commissie Frans Timmermans en vicevoorzitter Jyrki Katainen, in nauwe samenwerking met de commissarissen Karmenu Vella en Elżbieta Bieńkowska. Verschillende andere Commissarissen waren eveneens bij de voorbereiding van het pakket betrokken en hebben meegewerkt aan het identificeren van de instrumenten die in een breed scala aan beleidsgebieden het meest effectief zouden zijn.

 

Diepgaande transformatie

Eerste vicevoorzitter Frans Timmermans, verantwoordelijk voor duurzame ontwikkeling, zei: ‘Onze planeet en onze economie kunnen niet overleven als we blijven volharden in deze “pak, gebruik en weggooimentaliteit”. We moeten kostbare hulpbronnen behouden en de economische waarde ervan ten volle benutten. In de circulaire economie staan afvalvermindering en de bescherming van het milieu centraal, maar draait het ook om een diepgaande transformatie van de werking van onze gehele economie. Door op een nieuwe manier te produceren, werken en kopen, kunnen we nieuwe mogelijkheden en nieuwe werkgelegenheid creëren. Met dit pakket voorzien we in een uitgebreid kader dat die verandering daadwerkelijk mogelijk maakt. Het pakket stelt een geloofwaardig en ambitieus plan voor beter afvalbeheer in Europa vast met ondersteunende maatregelen voor de gehele productcyclus. Door deze combinatie van slimme regelgeving en stimulansen op EU-niveau worden bedrijven en consumenten, maar ook nationale en lokale overheden, de drijvende kracht achter deze transformatie.’

 

Verschil maken

Vicevoorzitter Jyrki Katainen, verantwoordelijk voor banen, groei, investeringen en concurrentievermogen: ‘Met deze voorstellen wordt een positief signaal afgegeven naar potentiële investeerders in de circulaire economie. We laten zien dat Europa de beste plek is voor duurzame en milieuvriendelijke bedrijven. De overgang naar een meer circulaire economie draait om een hervorming van de markteconomie en een verbetering van ons concurrentievermogen. Als we onze hulpbronnen efficiënter kunnen gebruiken en minder afhankelijk kunnen worden van schaarse grondstoffen kunnen we een concurrentievoordeel afdwingen. De circulaire economie biedt een enorm potentieel voor het scheppen van werkgelegenheid, en de vraag naar betere en efficiëntere producten en diensten groeit snel. Wij zullen belemmeringen wegnemen die het voor ondernemers moeilijk maken hun hulpbronnengebruik te optimaliseren en we zullen de interne markt voor secundaire grondstoffen versterken. Wij willen een daadwerkelijk verschil maken in de praktijk, en we zijn enthousiast om daar niet alleen met de lidstaten, regio’s en gemeentes, maar ook met ondernemingen, industrieën en het maatschappelijk middenveld aan te gaan werken.’

 

 

 

 

Het EU-actieplan voor de circulaire economie

Met het pakket voor de circulaire economie wordt een duidelijk signaal afgegeven aan economische actoren dat de EU alle mogelijke middelen gebruikt om haar economie te transformeren en nieuwe kansen voor het bedrijfsleven te creëren en het concurrentievermogen te versterken. De brede maatregelen richten zich niet alleen op het einde van de productlevenscyclus, maar op de verandering van de volledige levenscyclus, en onderstrepen de ambitie van de Commissie om de economie van de EU te transformeren en duidelijke resultaten af te leveren. De stimulansen die nu geboden worden zouden steeds meer innovatieve en efficiëntere manieren van produceren en consumeren op moeten leveren.

 

De circulaire economie heeft de potentie om een groot aantal banen in Europa te scheppen en tegelijkertijd kostbare en steeds schaarser wordende hulpbronnen te besparen, de nadelige gevolgen voor het milieu te verminderen en afvalproducten opnieuw van waarde te maken. Er zijn eveneens sectorale maatregelen opgesteld, alsook kwaliteitsnormen voor secundaire grondstoffen.

 

De belangrijkste maatregelen die zijn goedgekeurd of door de huidige Commissie moeten worden uitgevoerd zijn:

 • financiële steun van meer dan 650 miljoen euro uit Horizon 2020 en 5,5 miljard euro uit de structuurfondsen;
 • maatregelen ter vermindering van levensmiddelenafval, waaronder een gemeenschappelijke meetmethode, verbeterde datumaanduiding en instrumenten voor het bewerkstelligen van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling om levensmiddelenafval tegen 2030 te halveren;
 • ontwikkeling van kwaliteitsnormen voor secundaire grondstoffen om het vertrouwen van marktdeelnemers in de eengemaakte markt te verhogen;
 • maatregelen in het werkprogramma inzake ecologisch ontwerp voor 2015-2017 om naast de energie-efficiëntie de repareerbaarheid, duurzaamheid en recycleerbaarheid van producten te bevorderen;
 • een herziene meststoffenverordening om de erkenning van biologische en afvalgebaseerde meststoffen in de eengemaakte markt te vergemakkelijken en de rol van biovoedingsstoffen te ondersteunen;
 • een strategie voor plastic in de circulaire economie waarin recycleerbaarheid, biologische afbreekbaarheid en de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in plastic worden aangepakt en wordt gewerkt aan de doelstelling inzake duurzame ontwikkeling voor een aanzienlijke vermindering van zwerfafval op zee;
 • een reeks maatregelen over het hergebruik van water, waaronder een wetgevingsvoorstel over minimumvoorschriften voor het hergebruik van afvalwater;

 

De vastgestelde mededeling omvat een duidelijke tijdsplanning voor de voorgestelde maatregelen en een plan voor een eenvoudig en doeltreffend toezichtskader voor de circulaire economie.

 

Herziene wetgevingsvoorstellen op het gebied van afvalstoffen

In het herziene wetgevingsvoorstel op het gebied van afvalstoffen worden duidelijke streefdoelen voor afvalvermindering en een ambitieus en geloofwaardig langetermijnplan voor afvalbeheer en recycling vastgesteld. Om een doeltreffende uitvoering te waarborgen, gaan de streefdoelen voor afvalvermindering in het nieuwe voorstel vergezeld van concrete maatregelen om de praktische obstakels aan te pakken en rekening te houden met het feit dat de situatie per lidstaat verschilt.

 

De belangrijkste onderdelen van het herziene voorstel voor afvalbeheer zijn onder andere:

 • een gemeenschappelijk streefdoel voor de EU van 65 % recycling van stedelijk afval tegen 2030;
 • een gemeenschappelijk streefdoel voor de EU van 75 % recycling van verpakkingsafval tegen 2030;
 • een bindend streefdoel om de hoeveelheid gestort afval tegen 2030 te beperken tot maximaal 10% van al het afval;
 • een verbod op het storten van gescheiden ingezameld afval;
 • de bevordering van economische instrumenten om het storten van afval te ontmoedigen;
 • vereenvoudigde en verbeterde definities en geharmoniseerde berekeningsmethoden voor recyclingspercentages in de hele EU;
 • concrete maatregelen voor het bevorderen van hergebruik en het stimuleren van industriële symbiose – door het bijproduct van een industrie om te vormen tot de grondstof van een andere industrie;
 • economische stimulansen voor producenten om groenere producten op de markt te brengen en regelingen voor terugwinning en recycling te ondersteunen (bijvoorbeeld voor verpakkingen, batterijen, elektrische en elektronische apparaten, voertuigen).

 

Achtergrond

In december 2014 besloot de Commissie een lopend wetgevingsvoorstel op het gebied van afval in te trekken, in het kader van de toepassing van beleidsdiscontinuïteit die voor het eerste werkprogramma van de Commissie-Juncker is verricht. De Commissie zegde destijds toe om haar nieuwe horizontale werkmethoden te gebruiken en tegen eind 2015 een nieuw pakket te presenteren dat betrekking zou hebben op de volledige economische cyclus, en niet alleen op streefdoelen voor afvalvermindering, waarbij een beroep zou worden gedaan op de deskundigheid van al haar diensten. Het alomvattende pakket dat nu is goedgekeurd omvat een reeks van concrete, brede en ambitieuze maatregelen die tijdens de ambtstermijn van de huidige Commissie zullen worden gepresenteerd.

 

Als onderdeel van de ontwikkeling van het pakket circulaire economie heeft de Commissie op 25 juni 2015 in Brussel een conferentie over circulaire economie georganiseerd, die door zo’n 700 belanghebbenden werd bijgewoond. Iedereen die wilde bijdragen aan de Europese beleidsvorming mocht aan de conferentie deelnemen. De conferentie volgde op een openbare raadpleging die gedurende twaalf weken geopend was, van 28 mei tot 20 augustus, en meer dan 1500 inzendingen ontving. Daarnaast voerden de Commissarissen, hun kabinetten en de diensten intensief en gezamenlijk overleg met de belangrijkste belanghebbenden.

 

Bekijk het informatieblad ‘Pakket circulaire economie: vraag & antwoord’

Lees meer over het pakket circulaire economie op de website van de Europese Commissie