https://tgthr.nl/app/uploads/2016/05/GRI-G4-gaat-op-de-schop-wat-kun-je-verwachten.jpg
Artikel

Over de transformatie van de GRI G4 Guidelines naar de GRI Standards

GRI G4 gaat op de schop: wat kun je verwachten?

Door | 17 mei 2016 | 2 reacties

Aan het einde van 2016 wil het Global Reporting Initiative (GRI) de volgende generatie voorschriften voor duurzaamheidsverslaggeving publiceren. Van de GRI G4 Sustainability Reporting Guidelines stapt ze dan over naar de GRI Sustainability Reporting Standards (SRS). Kortweg GRI Standards. Momenteel kan iedereen die dat wil reageren op de plannen en ideeën die GRI heeft met de nieuwe GRI Standards. Welke ideeën zijn dit? En wat kun je verwachten?

 

1. Van richtlijn en handleiding naar zes standaarden

De meest opvallende aanpassing is de indeling in zes verschillende, aan elkaar gerelateerde standaarden, de GRI Standards. Duidelijk herkenbaar hierin is de opbouw van de GRI-tabel [1]: de algemene criteria (SRS 200), die voor de managementbenadering (SRS 300) en vervolgens de criteria voor de economische (SRS 400), milieu-gerelateerde (SRS 500) en sociaal-maatschappelijke (SRS 600) indicatoren. Het allereerste deel, SRS 100: Foundation, gaat onder andere over de te hanteren verslaggevingsprincipes en voorwaarden om aan de GRI Standards te voldoen (zie ook punt 3 hieronder). Inhoudelijk blijven de criteria en verslaggevingsprincipes uit GRI G4 grotendeels behouden in de GRI Standards. Een gedetailleerde presentatie van de wijzigingen en aanvullingen ten opzichte van GRI G4 is openbaar op de website van GRI.

 

 

GRI-G4-gaat-op-de-schop-wat-kun-je-verwachten

 

Bron: GRI-SSSB (april 2016) Transition to GRI Sustainability Reporting Standards – Background document for public comment period

 

2. Uniformiteit

Naast de zesdeling kent de inhoud een verregaande uniformering. Elke standaard begint met een uitgebreide introductie, gevolgd door de inhoudelijke verslaggevingscriteria. Elk verslaggevingscriterium kan weer bestaan uit drie typen content: verplicht om op te nemen of te volgen (‘shall’), aanbevolen om op te nemen (‘should’) en aanvullende toelichtingen hoe dit in het verslag op te nemen (‘can’). Met de nieuwe structuur en het onderscheid tussen verplichte en aanbevolen criteria wil GRI de helderheid van haar verslaggevingsvoorschriften vergroten. Herverdeling van de inhoud, aanvullende toelichtingen per criterium en vereenvoudigd taalgebruik moeten de GRI Standards meer gebruiksvriendelijk maken.

 

3. Core, Comprehensive én SRS-Referenced

De twee varianten om aan GRI te voldoen, Core of Comprehensive, blijven bestaan. Alle zes GRI Standards zullen voor beide varianten moeten worden gevolgd. Voor Comprehensive wel weer meer criteria hieruit dan voor Core, zoals we dat kennen uit GRI G4. Welke criteria dit zijn, zowel voor Core als Comprehensive, staat vermeld in SRS 100: Foundation.

 

Kun je bij het opstellen van het verslag niet alle zes GRI Standards toepassen of maar delen ervan, dan wordt de mogelijkheid van een derde variant geboden: SRS-Referenced. In het duurzaamheids- of geïntegreerde verslag vermeld je de toegepaste variant: Core, Comprehensive of SRS-Referenced. Bij SRS-Referenced moet dan ook worden vermeld welke van de zes standaarden en specifieke verslaggevingscriteria daaruit zijn gebruikt.

 

De sectorspecifieke richtlijnen blijven bestaan. Maar het zal niet langer nodig zijn om ze toe te passen om aan de GRI Standards te voldoen. Dit geldt voor zowel Core als Comprehensive. SRS 100: Foundation vermeldt dat ze ingezet kunnen worden bij het bepalen van de materiële onderwerpen.

 

4. Nadruk op managementbenadering

SRS 300: Management Approach bevat de verslaggevingsvoorschriften voor het beschrijven van de wijze waarop elk belangrijk duurzaamheidsonderwerp wordt gemanaged door de verslaggevende organisatie. GRI wil flexibiliteit bieden bij de verslaggeving hierover. Zo schrijft SRS 300: Management Approach voor om dezelfde managementinformatie te combineren voor een groep van duurzaamheidsonderwerpen uit de materialiteitsmatrix. En legt ze uit hoe een onderwerp dat (nog) niet bewust wordt gemanaged toch goed kan worden toegelicht in het verslag.

 

De managementbenadering (DMA in GRI G4) krijgt een eigen en daarmee duidelijke plek in de GRI Standards. Dit deel, SRS 300: Management Approach, zal ook volledig toegepast moeten worden om met het maatschappelijke verslag aan de GRI Standards te voldoen, zowel voor de variant Core als de variant Comprehensive. Ten slotte moet SRS 300: Management Approach worden toegepast in combinatie met de standaarden SRS 400, 500 en 600 voor de indicatoren. Zodat voor elk duurzaamheidsonderwerp zowel gerapporteerd wordt over de managementbenadering als over de daarbij horende indicatoren.

 

Zo wordt het met de GRI Standards duidelijker dat er transparant over de managementbenadering van duurzaamheidsonderwerpen gerapporteerd moet worden. Tegelijkertijd wordt hiervoor de nodige flexibiliteit geboden en de combinatie gezocht met onderwerpspecifieke indicatoren. Deze drie ingrediënten samen kunnen zorgen voor betere en meer volledige toelichtingen in toekomstige maatschappelijke verslagen. Deze vernieuwing zou ook een belangrijke impact kunnen hebben op meer bewuste implementatie van duurzaamheidsbeleid, als startpunt voor het ontwikkelen van de benodigde te rapporteren managementinformatie.

 

5. Ruimte voor andere duurzaamheidsonderwerpen

Voor het bedrijf en haar stakeholders belangrijke duurzaamheidsonderwerpen kunnen bedrijfs- of sectorspecifiek zijn en niet worden genoemd in de (sectorspecifieke) GRI-voorschriften. De GRI Standards worden zo aangepast dat in het verslag een volledig overzicht moet worden gegeven van álle materiële duurzaamheidsonderwerpen. Dus ook van de duurzaamheidsonderwerpen die niet in de GRI Standards worden genoemd. Met daarbij een beschrijving van de wijze waarop ze worden gemanaged. Uit SRS 100: Foundation blijkt dat dit ook wordt verwacht voor de bedrijfs- of sectorspecifieke onderwerpen.

 

6. Eigen opzet GRI-tabel

Logischerwijs vervalt hiermee het vaste format voor de GRI-tabel. Die kan straks zo opgesteld worden dat alle duurzaamheidsonderwerpen er in terug komen, ook de bedrijfs- of sectorspecifieke onderwerpen die niet door GRI zelf voorgeschreven worden. Een apart voorschrift voor de GRI-tabel blijft bestaan, maar met minimale vereisten en een voorbeeldtabel ter referentie.

 

En nu?

De GRI Standards zullen aan het einde van dit jaar worden gepubliceerd. Vanaf 1 januari 2018 moeten ze GRI G4 volledig vervangen. GRI G4 kan worden blijven gebruikt tot 31 december 2017. Dit zal betekenen dat verslagen die na 1 januari 2018 worden gepubliceerd moeten voldoen aan de dan geldende GRI Standards. Het is aan te raden om al in 2017, voor de maatschappelijke verslaggeving over 2016, aan de slag te gaan met de nieuwe GRI Standards. Dit is het eerst mogelijke moment om te leren werken met de nieuwe structuur en de (beperkte, maar toch aanwezige) inhoudelijke wijzigingen.

 

Tot 17 juli 2016 is het mogelijk om te reageren op de veranderingen van GRI’s verslaggevingsvoorschriften, via het online consultatie platform op de website van het Global Reporting Initiative.

 

[1] In vrijwel elk duurzaamheids- of geïntegreerd verslag waarvoor GRI G4 is gebruikt, wordt in de bijlage een overzicht opgenomen met een verwijzing per GRI-criterium naar de pagina van het verslag waar de informatie staat die door het betreffende criterium wordt gevraagd. In de praktijk wordt dit overzicht de GRI-tabel genoemd. Ook deze GRI-tabel ondergaat veranderingen met de nieuwe GRI Standards, zie punt 6.