Column

MVO mag geen waardenhiërarchie worden

Door | 15 december 2015

Het huidige denken over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt gedomineerd door de businesscase-benadering. MVO leidt tot winst of zou in ieder geval tot dat resultaat kunnen leiden – dat is het mantra waarmee bedrijven gestimuleerd worden om duurzaam te ondernemen. People, Planet, Profit. MVO omdat het loont.

 

Tegenover deze zogeheten instrumentele benadering van MVO (waarin maatschappelijke verantwoordelijkheid instrumenteel wordt gemaakt aan het vermogen om winst te maken), staat de ethische benadering van MVO. Binnen die manier van kijken ondernemen bedrijven duurzaam, omdat duurzaam een of meer waarden in zichzelf vertegenwoordigt die nastrevenswaardig is. Daar hoeft geen winstoverweging aan te pas te komen. Kortweg, MVO omdat het hoort.

 

Hoewel de eerste benadering het meest populair is binnen het bedrijfsleven en ook het wetenschappelijke debat domineert, knaagt er bij mij altijd iets als het daar over gaat. Waar winst lijkt te bestaan bij de gratie van duurzaamheid, is het feitelijk het tegenovergestelde: duurzaamheid bestaat alleen bij de gratie van winst. En daar zit iets kroms in. Waar we het bij MVO met elkaar zouden moeten hebben over welke waarden ons handelen zouden moeten bepalen (moraliteit) en het feitelijke handelen daarnaar (ethiek), staat het winstbegrip centraal. En daarmee gaat er wat mij betreft waarde verloren. Niet dat ik tegen het maken van winst ben – helemaal niet, zelfs. Maar MVO mag niet vervallen tot een waardenhiërarchie waarin winst bovenaan staat.

 

In dat kader is de opvatting over MVO in de ISO 26000-standaard een interessante breuk met het heersende denken over MVO. Hoewel de standaard erkent dat maatschappelijke verantwoordelijkheid in het huidige tijdsgewricht belangrijk – zelfs voorwaardelijk – is om succesvol te kunnen ondernemen, is de feitelijke interpretatie van MVO vooral moreel van aard. Het gaat over het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid omdat dat belangrijk is – niet omdat dat per se tot winst zou leiden. ISO 26000 definieert vier voorwaarden om te kunnen spreken van MVO, te weten:

 

1. een bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling,

2. rekening houden met verwachtingen van stakeholders,

3. in overeenstemming met wet- en regelgeving en internationale gedragsnormen handelen, en

4. integreren in de gehele organisatie.

 

Daarmee bevat ISO 26000, anders dan velen denken of verwachten, een verfrissend geluid over MVO en de concrete invulling daarvan door bedrijven. Meer dan de moeite waard om je eens in te verdiepen, wat mij betreft.