Nederland circulair in 2050
Rapporten

Nederland circulair in 2050

Door | 14 september 2016 | 1 reactie

Alles dat wij mensen doen, draait op wat de aarde ons geeft. We gebruiken haar grondstoffen voor voedsel, drinkwater en onderdak, voor kleding en elektrische apparaten. Onze auto’s, treinen en vliegtuigen rijden of vliegen op haar brandstoffen. Ze geeft ons warmte en verkoeling. We zijn letterlijk nergens zonder onze aarde.

 

Op dit moment gebruiken we onze grondstoffen en fossiele energiebronnen nog te vaak alsof ze onuitputbaar zijn. We maken producten zo goedkoop mogelijk en gooien die na gebruik te vaak weg. In de circulaire economie gaan we veel slimmer om met onze grondstoffen. We gebruiken en verbruiken zo min mogelijk en gaan grondstoffen maximaal hergebruiken. We ontwikkelen producten die zuiniger zijn en vinden nieuwe, slimme manieren om ze te produceren. Daarna gaan we slimmer met ze om, door ze te delen en door te geven. Zo bouwen we samen een circulaire economie.

 

100% circulair in 2050

In het Rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’ schetst het kabinet het perspectief op een toekomstbestendige, duurzame economie en een leefbare aarde voor toekomstige generaties. Concreet betekent dit dat grondstoffen efficiënt zullen worden ingezet en optimaal worden hergebruikt. Dat grondstoffen op duurzame wijze worden gewonnen. Maar ook dat er minder grondstoffen nodig zijn, omdat we efficiëntere producten en diensten ontwikkelen. En dat aantasting van milieu, leefomgeving en gezondheid zoveel mogelijk wordt voorkomen. De ambitie van het kabinet is om samen met maatschappelijke partners in 2030 een (tussen)doelstelling te realiseren van 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen). In 2050 moet 100% circulaire economie in Nederland een feit zijn.

 

De focus op vijf prioriteiten

Om de doelstellingen te realiseren, wil het kabinet nog dit jaar komen tot een grondstoffenakkoord met het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties. Om de overgang naar een circulaire economie te versnellen is de overheid van plan om zogenoemde transitie-agenda’s op te stellen. Hierin hebben de volgende vijf ketens en sectoren de hoogste prioriteit: Biomassa en voedsel, kunststoffen, de maakindustrie, de bouw en consumptiegoederen.

 

Deze prioriteiten hebben een relatief grote economische impact, kennen een grote milieudruk, bieden kansen door de reeds aanwezige initiatieven van maatschappelijke partijen en sluiten goed aan bij de prioriteiten van de Europese Commissie. Nog vóór de zomer van 2017 zijn deze transitie-agenda’s opgesteld. Bij het opstellen van de transitie-agenda’s zet het kabinet specifiek in op de volgende punten: Stimulerende wet- en regelgeving, slimme marktprikkels, financiering, kennis en innovatie en internationale samenwerking.

 

Solide fundament

Als het om de circulaire economie gaat, is de toekomst allang begonnen. Er ligt een solide fundament in Nederland. Het Rijksbrede progamma ‘Nederland Circulair in 2050’ bouwt voort op het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) en de Visie Biomassa 2030. Ook is er al een Ketenakkoord Kunststof Kringloop, is de Green Deal Verduurzaming Betonketen afgerond en wordt er substantieel minder restafval aangeboden aan afvalverbrandingsinstallaties. Door de Green Deal-aanpak zijn al duizenden woningen en bedrijven energiezuiniger gemaakt en is het vervoer schoner geworden. De recycling van kunststof verpakkingen is in zes jaar tijd bijna verdubbeld. In 2014 werd 82% van het papier en karton gerecycled en van het metaal zelfs 94%, ruim boven de Europese en Nederlandse doelstellingen. Bovendien zijn veel gemeenten actief aan de slag gegaan met de ‘100-100-100’ actie waarmee een spectaculaire vermindering van restafval is bereikt.

 

Ook is er veel in gang gezet op het gebied van de biobased economy: Nederlandse bedrijven behoren tot de internationale top in het omzetten van biomassa naar hoogwaardige producten zoals bioplastics. Kortom, de laatste jaren zijn er door het bedrijfsleven, veelal ondersteund door de overheid, al mooie stappen gezet om effectiever, slimmer én winstgevender om te gaan met schaarse grondstoffen. En ook consumenten dragen hun steentje bij. Het beleid om het gebruik van gratis plastic tasjes te verminderen, is bijvoorbeeld uiterst succesvol. Uit enquêtes blijkt dat 80% van de mensen nu zegt vaak of altijd een eigen tas mee te nemen. Op die manier gaan ze wegwerpgedrag tegen. Maar dit is pas het begin.

 

Strategische doelstellingen om circulaire ambities te ondersteunen

Om de huidige Nederlandse economie versneld te veranderen in een circulaire economie, zijn drie strategische doelstellingen in het Rijksbrede programma geformuleerd:

1. Grondstoffen in bestaande ketens worden hoogwaardig benut. Deze efficiencyslag kan leiden tot afname van de grondstoffenbehoefte in bestaande ketens.

2. Waar nieuwe grondstoffen nodig zijn, worden fossiele, kritieke en niet duurzaam geproduceerde grondstoffen vervangen door duurzaam geproduceerde, hernieuwbare en algemeen beschikbare grondstoffen. Hiermee maken we onze economie niet alleen toekomstbestendiger, maar ook minder afhankelijk van fossiele bronnen en de import daarvan. Verder blijft ons natuurlijk kapitaal zo behouden.

3. Er worden nieuwe productiemethodes ontwikkeld, er worden nieuwe producten ontworpen en gebieden worden anders ingericht. Ook worden nieuwe manieren van consumeren bevorderd. Dit leidt tot andere ketens die de gewenste reductie, vervanging en benutting een extra impuls geven.

 

Nederland is er klaar voor

De circulaire economie raakt ons allemaal. En steeds meer Nederlanders zijn er klaar voor. We willen duurzamer kunnen leven en dragen graag allemaal ons steentje bij. Maar het helpt als mensen en bedrijven weten wat ze kunnen doen. Als het iets oplevert en zichtbaar tot resultaten leidt. En als het zo makkelijk en aantrekkelijk mogelijk voor ze wordt gemaakt. Als we samen onze schouders eronder zetten, burgers, bedrijven én overheden, is onze circulaire economie haalbaar.

 

Download het volledige rapport ‘Nederland circulair in 2050’

Download de korte versie van het rapport ‘Nederland circulair in 2050’

Download het kamerstuk ‘Rijksbrede programma Circulaire Economie’

Download de moties en toezeggingen ‘Rijksbreed programma Circulaire Economie’

Lees meer over het programma ‘Nederland circulair in 2050’