Certificeringen

Sturen op duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Praktijkrichtlijn duurzame inzetbaarheid NPR 6070:2010 nl

Door | 15 februari 2016

NPR 6070 is een Nederlandse praktijkrichtlijn die gaat over de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. De richtlijn gaat niet alleen over vitaliteit, loopbaan of gezondheidsmanagement, maar over de integrale aanpak van álle aspecten die met duurzame inzetbaarheid te maken hebben. De richtlijn biedt handvatten om samenhang aan te brengen in initiatieven op het terrein van vitaliteit, inzetbaarheid en werkvermogen. Het uiteindelijke doel van die initiatieven is het krijgen van duurzaam inzetbare medewerkers, die bijdragen aan de prestatie van de organisatie en daarbij zelf ook meerwaarde ontlenen aan het verrichten van die werkzaamheden.

 

Termen als inzetbaarheid, vitaliteit en werkvermogen of preventiebeleid en gezondheidsmanagement duiden op een koppeling tussen (veranderende) belastbaarheid van medewerkers en de belasting die gepaard gaat met het uitvoeren van arbeid. De focus is verschoven van het voorkomen van gezondheidsschade naar wat mensen stimuleert en tot optimaal functioneren brengt. Dorenbosch (2009) heeft daarnaast het belang van ‘actieve’ versus ‘passieve’ werknemer-kenmerken geduid. Een vitale werknemer is door hem gedefinieerd als ‘een werknemer die zich energiek voelt en zich proactief opstelt door initiatief te nemen en zich hierdoor goed opgewassen ziet om in de complexiteit en onzekerheden van de hedendaagse arbeidscontext een effectieve bijdrage te leveren aan het functioneren van een organisatie(eenheid)’.

 

Dit sluit aan bij het toepassingsgebied van de praktijkrichtlijn NPR 6070. Daarom zijn de verschillende en vaak veranderende arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers in deze richtlijn verwerkt. De verandering in de arbeidsverhouding kan worden ingegeven door ontwikkelingen in de organisatie zelf (bijvoorbeeld van een centraal aangestuurd en op doelmatigheid gestoeld productiebedrijf naar een decentrale organisatie met min of meer autonoom en flexibel opererende afdelingen die dicht op de klanten zit), of door politieke beslissingen (van bescherming via collectieven naar waarborgen voor individuele variatie). Veranderende drijfveren bij werknemers kunnen leiden tot andere eisen aan arbeidsrelaties en aan het werk zelf. De samengestelde ideeën die in een organisatie heersen over personeel en over werk worden in deze richtlijn aangeduid met de term waardesysteem.

 

Duurzame inzetbaarheid op organisatieniveau is het eindresultaat van de interactie van een aantal factoren, die deels door de medewerker zelf, deels door de organisatie worden beïnvloed. Vanuit die constatering wordt het sturen op duurzame inzetbaarheid het beïnvloeden van een aantal factoren tegelijk in dezelfde richting. Per branche en organisatie zal het belang van de factoren verschillen, waardoor een organisatiespecifieke mix van beleid ontstaat. Het duurzaamheidsbeleid staat overigens niet los van het algemene beleid, het kwaliteitsbeleid, de verbetercyclus enz. maar vormt daar een onderdeel van. Om overzicht te houden zijn de factoren die samen de duurzame inzetbaarheid bepalen in vier clusters ingedeeld.

 

Lees meer over NPR 6070:2010 nl op de website van NEN

Bekijk de video over de webtool duurzame inzetbaarheid

Download de gratis whitepaper ‘Maak medewerkers duurzaam inzetbaar’