Sustainable Development Goals in Nederland
Onderzoeken

Bouwstenen voor leefomgevingsbeleid voor 2030

Sustainable Development Goals in Nederland

Door | 24 oktober 2016 | 1 reactie

Nederland heeft op het gebied van natuur en milieu al diverse doelstellingen en beleidsprogramma’s die in lijn zijn met de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN, maar deze vergen nog wel de nodige aanpassing. Allereerst dient het nationale ambitieniveau te worden vastgesteld, bestaande uit een heldere langetermijnvisie, en ondersteund door nieuwe en aangepaste nationale doelstellingen voor 2030.

 

Cruciaal voor een succesvolle implementatie is vervolgens het afstemmen van de inspanningen en verantwoordelijkheden van de diverse ministeries en decentrale overheden, het bewaken van de samenhang in het beleid, en het betrekken van andere actoren zoals burgers, bedrijven en ngo’s bij het vaststellen en implementeren van de visie en doelstellingen.

 

In de studie ‘Sustainable Development Goals in Nederland’ verkent het Planbureau voor de Leefomgeving de Nederlandse beleidskeuzes voor natuur en milieu die voortvloeien uit de Agenda 2030. De studie analyseert hoe 41 SDG-targets die betrekking hebben op natuur en milieu, zich verhouden tot bestaande Nederlandse doelstellingen en beleid. Ook verschaft de studie inzicht in een aantal uitdagingen voor de nationale implementatie. Tot slot gaat de studie in op het opzetten van een periodieke review van de nationale implementatie via een monitoringsrapportage.

 

Download ‘Sustainable Development Goals in Nederland’