Whitepapers

Achtergronden, ontwikkelingen en de zoektocht naar aansluitende businessmodellen

Whitepaper De circulaire economie

Door | 15 december 2016

De afgelopen jaren is veel geschreven over de circulaire economie (CE). Daarbij is het soms lastig te doorgronden waar het over gaat: gaat het over een nieuw economisch model? Over duurzaam ondernemen? Of is de kern het efficiënter omgaan met grondstoffen of gewoon een nieuw jasje voor recycling? En hoe staat het eigenlijk met die circulaire economie in Nederland? Is het een debat van enkelen of zien we langzamerhand dat het vaste grond aan de voet krijgt in het bedrijfsleven?

 

Nederland is op weg naar een circulaire economie. Dat is een goede zaak, maar er is nog veel te doen. Want tussen de huidige praktijk van lineair produceren naar circulair organiseren gaapt nog een flink gat. De ambitie is echter groot. Eind september 2016 is het Rijksbreed Programma Circulaire Economie gelanceerd. Daarin worden voor Nederland de contouren geschetst voor een transitie naar de circulaire economie. Het kabinet wil samen met maatschappelijke partners de komende jaren het gebruik van grondstoffen reduceren en in 2050 een volledig circulaire economie hebben. De ambitie is om in 2030 vijftig procent minder gebruik van primaire grondstoffen zoals mineralen, metalen en fossiele grondstoffen te realiseren.

 

In de whitepaper ‘De circulaire economie – Achtergronden, ontwikkelingen en de zoektocht naar aansluitende businessmodellen’ vind je een overzicht van de stand van zaken rond het denken over de CE. Het is een momentopname waarin schrijvers Prof. dr. Jan Jonker, Drs. Hans Stegeman en Dr. ir. Niels Faber achtereenvolgens antwoord proberen te geven op de vragen: ‘Wat is het?’, ‘Hoe staat het ermee?’ en ‘Hoe komen we verder?’

Het rapport bouwt voort op het advies van de SER (juni 2016) en een hele reeks andere rapporten en adviezen die in de afgelopen jaren in Nederland en in Europa verschenen zijn. Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen wordt in dit whitepaper een verkenning uitgevoerd van een aantal principes en concepten van de CE en wordt dit gekoppeld aan lopend onderzoek. De focus is de vraag hoé een CE te organiseren.

 

Landelijk onderzoek BMCE

De auteurs van het whitepaper zijn allen nauw betrokken bij de uitrol van een landelijke enquête over Business Modellen voor de Circulaire Economie. In oktober 2016 is dit nationaal onderzoek naar de circulaire economie gestart. Het onderzoek heeft tot doel om de kansen en uitdagingen voor bedrijven en burgers, in kaart te brengen. Met die inzichten kunnen nieuwe business- en verdienmodellen ingericht worden.

 

Het onderzoek loopt door tot begin 2017. Op 18 en 19 mei 2017 zal er een landelijk congres plaatsvinden waarin de uitkomsten van dit onderzoek bekend gemaakt zullen worden. Je kunt deelnemen aan de enquête of je aanmelden voor de nieuwsbrief om zo tijdig geïnformeerd te worden over de slotconferentie op www.circulairebusinessmodellen.nl.

 

Download de whitepaper ‘De circulaire economie’

Doe mee aan het landelijk onderzoek BMCE

Lees meer over het Rijksbreed Programma Circulaire Economie